Den nordiske Jules Verne-bibliografi:

Om Jules Vernes liv og forfatterskab 

på dansk.


 
 

 
Kort om Jules Verne

1: Overgrunden" nr. 3 2007: 

Lejf Rasmussen, Det danske Jules Verne selskab.

…Interessant og gavnlig Læsning for den modnere Ungdom.


(nedenstående blev bragt i tidsskriften "

Således slutter i 1872 forlæggeren sin introduktion af den hidtil ukendte franske forfatter Jules Verne i forordet til ”En Verdensomsejling under Havet” i bogens første danske udgave. Ukendt? Ja, men allerede anerkendt og berømt i sit hjemland og andre steder. Langt tidligere, i 1857 for netop 150 år siden, kunne man i ugebladet "Illustreret Folkeblad, et belærende og underholdende Ugeskrift” finde to små noveller, men de blev trykt uden forfatterangivelse, så det danske gennembrud dateres til førnævnte bog. Vi befinder os i en tid, hvor forfatteres ophavsret fortolkedes mere lemfældigt, så heller ikke forlæggeren af dette arbejde, Andreas Schou, gjorde sig den ulejlighed at underrette Verne.
Om Jules Verne:

Han blev født i 1828 i Nantes. At der på hans fødselsattest blev fejlskrevet 1928 er et lille pikanteri til hans senere ry som den, der forudsagde den fremtidige udvikling. Hans far var jurist, og han blev selv sendt til Paris for at studere jura, hvad han pligtskyldigst gjorde – 
Han gjorde bekendtskab med Dumas og skrev i denne periode af sit liv dels en række små skuespil dels enkelte noveller. Den første stilling, han fik, var da også som sekretær ved et teater og ikke som jurist.
 I denne periode omkring 1850 får han opført et teaterstykke (Les paille rompues) og publiceret et par noveller i et tidsskrift: "La Musee des famillie" og er de førnævnte fra 1857-ugebladet. Disse noveller er faktisk forløbere eller forstudier til flere af hans romaner, så man kan sige, at han i perioden 1848-1855 allerede øvede sig på den genre, som senere skulle blive hans succes, selvom han mente, at han skulle skrive for teatret.
 Det var dog først i 1862, at han havde færdigskrevet sin første roman og den blev efter flere afslag fra forskellige forlæggere antaget af Jules Hetzel, der havde brug for den type historie(og forfatter!) til sit nye tidsskrift "Magasin d´education et de recreation pour toute la famille". Romanen var "5 uger i ballon" og den udkom i 1863. Bogen handler om 3 engelske opdagelsesrejsende, der krydser Afrika fra øst til vest i ballonen ”Victoria”. De oplever en række eventyr undervejs med både negerstammer og vilde dyr. Den blev en succes. Hetzel skrev en kontrakt med Jules Verne om at få leveret 2 romaner om året og herefter gik det på den måde, at Jules Verne skrev flittigt og Hetzel publicerede romanerne i sit tidsskrift som føljeton´er og derefter udgav han dem i bogform - i flere forskellige udformninger - med og uden illustrationer.
Jules Verne var en flittig mand og fra 1863 og frem til 1905 skrev han nærved 100 værker hvoraf et lille antal først blev publicerede efter hans død - af hans søn Michel Verne, som - har det senere vist sig - rettede i faderens manuskripter. Enkelte er først publicerede i de sidste 20-år i deres originale form. Andre manuskripter, der var uudgivne, er genfundet. Således fremtidsromanen ”Paris i det 20. Århundrede”, der blev fundet i et pengeskab, der var i familiens eje, og som ingen havde åbnet i mange år.
Hvad skrev han om?

Verne voksede op i en havneby fuld af skibe med forbindelser ud til hele verden, så han følte i sig en stærk udlængsel, som han forsøgte at tilfredsstille med sine skriverier. Hovedoverskriften for  romanerne er da også ”De eventyrlige Rejser”. Verne var selv en flittig læser af Coopers indianerromaner, af Defoe, af Walter Scott, af Wyss’ ”Familien Robinson” og af Poes gyserfortællinger. Det var en tid, hvor naturvidenskaben havde sit store gennembrud. Datidens forbilleder var opdagelsesrejsende og teknisk kyndige, og Verne læste flittigt om geografiske, astronomiske og ingeniørmæssige opdagelser og landvindinger.
Denne begejstring for naturvidenskab og dens muligheder forstod Verne til fulde at udnytte i sine romaner, så han i dag regnes for science fiction genrens forløber. Han forstod på fortræffelig vis at forene oplysning om naturvidenskabelige emner med det elementært spændende.
I uforkortet form strømmer Vernes romaner over med vidensformidling om de miljøer, de foregår i, ofte i en grad, der nærmer sig kedelig opremsning. Langt de fleste oversættere og udgivere har derfor benyttet sig af lejligheden til at beskære fortællingerne betydeligt for den type stof, men vil man sætte sig ind i, hvordan verdensopfattelsen i det borgerlige 1800-tals Frankrig var, har man en god kilde. Til gengæld er de forkortede udgaver langt mere ”børnevenlige”.
Mange af rejseeventyrerne er Robinsonader, der beretter om, hvorledes skibbrudne klarer sig i den vilde natur. ”Den hemmelighedsfulde ø” og ”To års ferie” er hovedværker i genren. Andre romaner er historiske og har ofte franskmandens kritiske holdning til britisk imperialisme. Undertrykkelsen af Irlands fattige befolkning og af fransk-canadiere er f. eks temaer i et par romaner. En tredje omhandler grækernes frihedskamp mod tyrkerne i 1800-tallets første halvdel.
Selv om Verne havde det meste af sit baggrundsstofstof fra læsning af aviser og opslagsværker, hvorfra han flittigt tog noter, har han også indarbejdet stof indhentet på egne rejser til Skotland, USA, Middelhavslandene og Skandinavien. Således besøgte han i 1861 København, der er beskrevet i et helt kapitel i ”Rejsen til Jordens Indre”.
Da Verne blev en velhavende best-seller forfatter købte han sig sin egen damp-yacht. Den havde en besætning på 10 mand, og med den besøgte han bl. a. København for anden gang i 1881. Skibet solgtes med tab i 1886, og senere samme år blev Verne såret i benet ved et skudattentat. Verne var dog stadig i stand til at passe sin byrådsplads i hjembyen Amiens, hvor han især tog sig af kulturpolitikken.
Hvad det tekniske angår, er der en tydelig tendens i romanrækken. Begejstringen og den optimistiske tro på, at nyopdagelserne vil bringe menneskeheden gavn, afløses efterhånden af temaet ”Den gale Videnskabsmand” i hvis hænder, fremskridtet forvandles til et instrument til magt, undertrykkelse og ødelæggelse. Tendensen til pessimisme følger måske udviklingen i Vernes eget liv. Med alderen svigter helbredet, han bliver hypokonder og indesluttet og koncentrerer sig udelukkende om skriverierne. Problemer med familien er også med til at slide ham op. Verne dør i 1905.
Afslutning.

I disse år, hvor der udsendes mangen en beklagelse over uddannelsessystemets svigtende evne til at skabe tilstrækkelig interesse for den naturvidenskabelige emnekreds, kan der være al mulig grund til at fremme interessen for Jules Vernes forfatterskab, eftersom han i en sjælden grad formåede at forene det underholdende med det oplysende. Læs Vernes bøger højt for dine børn. Begynd for eksempel med "En verdensomsejling under havet" og gå videre med "Den hemmelighedsfulde ø". 


 

2: Tidsskriftet "Nutiden" fra 1879, søndag d. 6. april.

Her blev bragt et stort portræt af Jules Verne - og på næste side var der en omtale af forfatteren.
Portrættet er tegnet af Meyer.

3. Susanne Vebel: Bogen om Jules Verne, Hernov 1978

Den eneste bogudgivelse udelukkende om JV.  Indeholder en artikkel om liv og værk oversat fra svensk (af Uno Asplund) og forskellige nyttige oversigter over bogudgivelser, filmatiseringer, teaterstykker og to noveller (Mester Zacharius  og Doktor Hjerteløs). I alt 199 sider.

4. Proxima: 

PROXIMA, nummer 19, sektion 2, 1979

Det sejlivede science fiction tidsskrift udgav i 1979 et særnummer om JV. Der er to artikler: Sam j. Lundwall: Jules Verne 1828-1905 og Cay Dollerup: Teknologidyrkerne: Jules Verne. Det sidste er 13. afsnit af en lang, fin serie om "ur-science fikction". Og så er der en anmeldelse af Susanne Vebels bog. 

PROXIMA, nummer 64:

Artikel af BRUCE STERLING

er ikke blot en af sin generations mest fremtrædende sf-forfattere, han er også en flittig kommentator på området. I dette nummer bringes hans vurdering af Jules Verne, "manden der ofte er blevet kaldt SF-genrens fader".

Proxima nr. 82, - tema om Jules Verne 2005

i anledning af 100 årasdagen for JVs død. Indhold: en artikel af Timothy Unwin, der diskuterer den generelle opfattelse af Verne som fremtidsrettet og fremskridts-venlig.  hele tre interviews med Verne, hvor han fortæller om sin måde at arbejde på, sit forhold til påstande om at han er profet - og sit forhold til H. G. Wells.


Tidskriftet Passage nr. 20/21, (om Verne, cyber, Mars m.m.) 1995 Inst. for Litteraturhistorie

5. Peter Kemp:  Døden og maskinen, Rhodos 1981.

I denne bog om filosoffen   Jacques Derrida  har Peter kemp et fjerde kapitel: Hinsides Derrida: Kritik af den Jules-Verneske fornuft,  der tager udgangspunkt i En Verdensomsejling under Havet.

6. Ivar Roitmann: Videnskabsmanden i Les Voyages Extraordinaire, 1981.  Universitetsspeciale, KU.

Og så er der naturligvis nettet, hvor der findes en seriøs dansk hjemmeside: www.arkaisk.dk/virtuelle_verne,    med masser af links til det store udland.
 

7. Frits Andersen:  Realismens Metode, en Ph.D afhandling af  fra 1994.

Den rummer kapitlet "Kompleksiteten - Jules Verne" med underafsnittet "Litteraturhistoriens dinosaur - Jules verne i tidsmaskinen", som er på ca. 15 sider i alt. Der er referencer til en række mere og mindre kendte værker, fra Kaptajn Nemo over Robur og Phileas Fogg til En magellanie og Le Comte de
Chantelaine. Elektriciteten og naturens vildskab omtales. Afsnittet slutter med denne salve: "Nulpunktet for Vernes retorik, stedet teksterne afstår fra at beskrive, falder i ørkensandet sammen med historiens nulpunkt, hvorfra nye begyndelser, ..., kan indlede andre selvdestruktive historiske spiraler."

Til kategorien "Bøger, der omtaler Jules Verne" er der denne af Tony Allan. Lidt om indholdet:
"Alverdens profetier tager os med på en enestående rejse gennem 4.000 års profetier, forudsigelser, profeter og seere, og bogen kommer vidt omkring både historisk, geografisk og religiøst. Der er klassikere som Oraklet i Delphi, Nostradamus, Jean d'Arc, Jules Verne og tarotkort. Men der er også beskrivelser af mindre kendte begivenheder og personer fra bl.a. Kina og Afrika og blandt de nordamerikanske indianere. Et helt kapitel er helliget forudsigelser af fremtiden baseret på videnskab i stedet for på religion - en praksis, vi anvender i dag, men som faktisk kan føres helt tilbage til renæssancen."  Afsnittet "Fremtiden udtænkes" omhandler Renæssanceprofeten Leonardo, Utopia og dets naboer, Jules Verne og den teknologiske fantasi, Den moderne tids profet, Forudsigelser om videnskab og Futorologiens fremvækst.

 


8. Spring, tidsskrift for moderne dansk litteratur har udgivet et særnummer 27 om "Rejse og modernitet" (2009).Heri er side 64 - 78 medtaget en artikel om Jules verne:Det er mildt talt meget sjældent, at Verne i Danmark udsættes for en egentlig "videnskabelig" analyse, og Kappel Schmidt har forsøgt sig med en  "kronotopisk" sammenligning af Fem uger i ballon og Paris i det 20. århundrede. De to romaner nævnes i hendes noter blot som udgivet i hhv. København 1979 og Århus 1995 uden angivelse af forlag eller udgave , hvad der naturligvis er lidt primitivt.  "Kronotopen"  (der ca. betyder "tidrummet", men ikke tidsrummet)  findes i flere typer og skal være indført af Mikhail M. Bakhtin ca, 1937.  Kappel Schmidt kalder de almindelige læsere af Jules Verne for "legedrengene" - om vi skal føle os stødt eller beæret er mig ikke klart, men en af hendes konklusioner (og dem er der en del af) er f.eks.:Så ved I da det ! ,  hvis ellers legedrengene forstår hvad hun mener.

Børnebladet "Junior-Post" fra 1909:

   
# 2 fra 17 januar 1909. Selv om forsiden kunne lede tanken hen på Jules Verne, så har det dog ikke noget med ham at gøre. 
Imidlertid er der på side 17 artikel om Jules Verne. Scan af forside og artikel vedhæftet.

# 4 fra 31 jan 1909 har kun en forside der absolut godt kunne lede tankerne hen på Jules Verne: Et søslag 191???Børnebladet # 28 fra 14 juli 1909. Og det er side 220 i den indbundne årgang 1909. Desværre er det ikke i øjeblikket muligt at levere bedre scan da jeg ikke har lyst til at voldtage mit indbundne eksemplar for meget. Men der er ikke andet om Verne i årgangen end dette side-indslag

"Det Hele - for hele familien" Nr.1, Januar 1956, 4. årgang.

S. 32-38 har H. Trolle Steenstrup skrevet artiklen "Jules Verne".
Årsagen er nok fremkomsten af Disney´s filmatisering af En verdensomsejling - men det er en interessant gennemgang af JVs liv og vigtigste bøger - levendegjort med små anekdoter og flere billeder. 


"Børnebogen i Frankrig" af Ole Wehner Rasmussen. Ole er åbenbart tilknyttet Århus Universitet, og har skrevet en afhandling om franske børnebøger.

Ole Wehner Rasmussen: Le Personnage de l'orphelin dans le roman français pour enfants. Analyse d'un motif persistant. Akademisk forlag, Copenhague. (Thèse de doctorat, soutenue à l'université d'Aarhus le 30 septembre 1994;

Der er naturligvis to afsnit om Jules Verne samt en del om Hetzel.  Der gennemgås mødet med forlæggeren, starten på de eventyrlige rejser, samt en række af de store temaer:
Rejseromaner, robinsonader, videnskabelige romaner mm. 
Socialisme, opbygning eller nedbrydning, kolonialisme.

I afsnittet om adaption har forfatteren en række markante synspunkter. Den første er omkring forkortelsen af romanerne for at slippe for de tørre facts og gøre sproget mere læsbart. Dernæst kommer børnelitteraturens socialiserende funktion, hvor læserne skal finde sig i chauvinisme, antifeminisme, antisemitisme mm. Spørgsmålet er, om vi skal forbyde vores børn at læse Jules Verne bøger, eller kun tillade bearbejdede Verne bøger. Bogen er fra 1982.
Litteraturhenvisninger er meget fyldige, og rammer mange af de kendte biografier fra 60'erne og 70'erne. Bogen gennemgår et utal af forfattere, mange for mig helt ukendte.


 
 
Jules Verne om Danmark.

Om Jules Verne og Danmark findes ganske lidt. Interessant er naturligvis det sted i Rejsen til jordens indre hvor Vor Frelsers Kirke på Christianshavn bestiges. 

I den franske original af La Jangada findes i slutningen af bind 2 en lille beretning af Jules Vernes bror:  De Rotterdam a Copenhague,  der kan findes på nettet på Gallica.bnf.fr.
Se også siden om Jules Verne og København:  København

I Voyages à travers l'impossible (eng: Journey through the impossible), et Verne-teaterstykke fra 1882, der blev opført 97 gange i løbet af 1882 og 83, omfatter persongalleriet kaptajn Nemo, Barbicane, Michel Ardan, Lidenbrock, Doctor Ox og Tartelet i skøn forvirring. Stykket består af tre akter, en tur til jordens indre, så under vandet og endelig til planeten Altor. Findes i engelsk oversættelse ved Jean-Michel Margot.
Et stykke med DANSK islæt !!

I stykket optræder Valdemar, dansker og indehaver af en af de to komiske roller. Akt 1, Scene 1 starter på Andernak slottet, som ligger i Danmark og tjeneren hedder Niels. I scene 3 sidder den forvirrede Tartelet i Napolibugten og har startreplikken "Hvor er vi? Jeg kan ikke se Aalborg eller domkirkens tårn". Senere morer de sig over ordspillet Great Dane, hvor Tartelet tænker på en hund, og så ankommer Valdemar. Ordspillet er :
Tartelet : Og jeg har æren af at tale med ...
Valdemar : Axel Valdemar fra København
Tartelet : Udmærket. Godt Hr. Axel Vladimir
Valdemar : Undskyld mig, det er Valdemar.
Tartelet : Fint, fint
Valdemar : Og De kommer fra ..
Tartelet : Fra Aalborg
Valdemar : De tog toget ?
Tartelet : Nej
Valdemar : Med skib ?
Tartelet : Nej
Valdemar : Med dagvognen ?
Tartelet : Nej, jeg løb
Valdemar : Løb De ?
Tartelet : Sammen med elektricitet
Valdemar : De løb med elektriciteten

Beskrivelser af Jules Vernes rejser til Skandinavien:

En tysk oversættelse af Paul Verne´s 1881- rejsebeskrivelse: "Jules Vernes baltische Reise" fra 1987 udgivet af Carl Brattstroem på forlaget Cobra.:

Tysk, fransk og engelsk bog om Jules Verne og Slesvig-Holsten. Dette er stort set som ovenstående, dog uden beskrivelsen af besøget i København.  Se også den udførlige beskrivelse af Jules Vernes to Københavnerbesøg:   Jules Verne i København :

Jyllandsposten 3. jan 2015: med overskriften "Jules Verne sejlede her".
Det er bogen Ejderen, skrevet af Hans-Tyge B.T.T. Haarløv. Et af bogens indslag er Vernes rejse i 1881.
Bogen købes på ejderen.dk for 300 kr. plus porto. Bogen er på 184 sider. Mon ikke denne er er hjemmetrykt!Allemagne : 130 ans après, Jules Verne est de retour à Kiel.

Jules Verne se trouvait-il le soir du 17 juin 1881 ? Ce n'est un secret pour personne : il était à cette époque en croisière à bord du Saint-Michel III, et celui-ci se trouvait ce soir-là dans le port de Kiel, dans le nord de l'Allemagne, sur les bords de la Baltique. Que faisait-il là ? Une simple escale, avant de reprendre sa route vers Copenhague.  Læs videre om de nye afsløringer af Vernes hemmelige mission for den prøjsiske stat- på http://jules-verne-news.blogspot.com/

 

 

 home